Contact us here
LINAK ürünleri içeren koliler taşıyan bir kamyon

Beyanlar

LINAK® olarak müşterilerimize inovasyon, performans ve çevre güvenliği açısından yüksek standartlara sahip ürünler sağlama konusunda kararlıyız. Bu yüksek uyum standartları, tedarikçilerimize de bir gereksinim olarak uygulanmaktadır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek, aşağıdaki çevre yönetmeliklerine, direktiflerine ve anlaşmalarına en kısa sürede uyum sağlanmasını gerektirmektedir:

 

REACH

REACH, kimyasalların kaydına, değerlendirilmesine, iznine ve kısıtlanmasına ilişkin bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. LINAK, REACH’in (Tüzük (AT) No 1907/2006) amaçlarını desteklemektedir ve aşağıdaki tüzüklere uygun hareket etmektedir:

  • SVHC Aday listesi
  • REACH Ek XIV – İzin listesi
  • REACH Ek XVII – Kısıtlama listesi

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), kurşunu 27 Haziran 2018 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddelere Aday Listesine ekledi. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Kurşunun bu listeye eklenmiş olması, %0,1 (w/w)’den daha yüksek konsantrasyonlarda kurşun içeren belirli ürünlerimizi ilgilendirmektedir. LINAK, teknik açıdan makul düzeyde mümkün olduğunca, ürünlerinde kurşun yerine başka malzemeler kullanmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgiyi LINAK’ın REACH beyannamesinde bulabilirsiniz.

 

RoHS

Tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin RoHS (Reduction of Hazardous Substances) direktifi, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan bir Avrupa direktifidir (Direktif 2011/65/AB ve Direktif 2015/863). LINAK olarak, AB RoHS direktifiyle ilgili yeni düzenlemeleri sürekli olarak takip etmekteyiz. Tüm LINAK ürünleri her zaman RoHS ile uyumludur.

Daha fazla bilgiyi LINAK’ın güncel RoHS beyannamesinde bulabilirsiniz.

 

Pil ve Akümülatörlere İlişkin Direktif

Pil ve Akümülatörlere İlişkin Direktif (2006/66/AT ve Direktif 2013/56/AT), tehlikeli maddeler içeren pillerin, akümülatörlerin ve atık pillerin yerleştirilmesiyle ilgili kuralları belirlemektedir. Aynı zamanda, atık pillerin ve akümülatörlerin toplanması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesiyle ilgili kurallar da getirmektedir. Bu direktifin tüm şartlarını yerine getiren LINAK tarafından üretilen tüm piller, üzeri çizilmiş çöp bidonu simgesi ve eşik değerden yüksek miktarlarda bulunan Pb (kurşun), Cd (kadmiyum) ve/veya Hg (cıva) kimyasalları hakkında bilgi ile işaretlenmiştir.

 

Proposition 65

Proposition 65 (1986 tarihli Güvenli İçme Suyu ve Zehirli Madde Yaptırım Yasası), işletmelerin kansere, doğum kusurlarına veya üreme sağlığına zarar verebilecek kimyasallar hakkında Kaliforniya halkını bilgilendirmelerini gerektiren bir Kaliforniya yasasıdır. Malzeme spesifikasyonlarının analizini yapan ve hem şirket içinden hem de şirket dışından veri toplayan LINAK, Kaliforniya’ya gönderilmeden önce bir uyarı etiketine sahip olması gereken bir dizi ürün tespit etmiş bulunuyor.

Daha fazla bilgiyi LINAK’ın Önerme 65 beyannamesinde bulabilirsiniz.

 

Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR)

25 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren MDR'ye 26 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla AB pazarında uyulması şart koşulmuştur.

LINAK ürünleri, tıbbi elektrikli ekipman ya da sistemler olarak sınıflandırılmamakta olup, AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin/Tüzüğünün ya da benzeri ulusal tüzüklerin kapsamına girememektedir. Ürünlerimiz, üretici tarafından sağlanan tıbbi elektrikli ekipmanlarda kullanılan bileşenlerdir. Ancak, tıbbi cihaz üreticilerinin malzeme içeriği konusunda bilgilendirme gereksinimlerinin bilincindeyiz.

MDR, tıbbi cihazlar üreticisinin geliştirdiği cihazda lateks bulunup bulunmadığını belirtmesini gerektirmektedir. Bu konuda, elimizdeki bilgilere göre MEDLINE® ürünlerimizin hiçbirinde lateks olmadığını belirtebiliriz.

Bu devam eden bir süreç olduğundan, ilerleme durumu hakkında zamanında bilgilendirmede bulunacağız.

 

POP

POP’ler (Komisyon Tüzüğü (AB) No 2019/1021, Kalıcı Organik Kirleticiler/Stockholm Sözleşmesi), insan sağlığı ve çevre açısından olumsuz etkilere neden olma riskine sahip kimyasal maddeleri listelemektedir. LINAK, POP yönergesinde belirtilen kimyasal maddelerle ilgili gereklilikleri karşılamaktadır.

 

Cıva ile ilgili Minamata Sözleşmesi

LINAK, 10 Ekim 2013 tarihinde Danimarka’da imzalanan ve 18 Mayıs 2017 tarihinde onaylanan cıva kullanımına ilişkin Minamata Sözleşmesi’ne tabidir. Bu nedenle LINAK, insan sağlığını ve çevreyi cıva ve cıva bileşiklerinin salınmasına karşı korumayı amaçlayan bu sözleşmeye uygun hareket etmektedir.

 

Ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi

LINAK, ambalajlama yöntemi olarak tek kullanım palet üzerinde karton kutular kullandığını ve bunların ISPM 15 No’lu IPPC standardına göre ısıl işleme tabi tutulmuş olup, 2018/852 ile 2004/12/AT sayılı ambalaj ve ambalaj atıkları direktiflerine ve 94/62/AT revizyonuna uygun olduğunu beyan eder. QA-16-09-008’deki beyana bakın.

 

Biyouyumluluk

Elektrikli tıbbi ekipmanlara ve sistemlere entegre edilmek üzere üretilen LINAK MEDLINE®ve CARELINE® ürünleri, IEC 60601- 1:2012 standardının 11.7 No’lu maddesiyle uyumludur. Ürünlerin normal kullanımda hastanın veya kullanıcının cildi ile temas edebilecek tüm parçaları değerlendirmeden geçirilir. Değerlendirme, edinilen deneyimlere ve kullanım sırasında insan dokularıyla beklenen temasın yapısına ve süresine göre yapılmaktadır. Değerlendirme, LINAK ürünlerinin noninvazif ve yalnızca sağlıklı cilt ile temas ederek kullanıldığını temel almaktadır. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

EU Ecolabel (AB çevre dostu etiketi)

1992 yılında tanıtılan ve hem Avrupa’da hem de dünya çapında tanınan EU Ecolabel, çevre açısından ideal özelliklere sahip olup, kullanım ömürleri boyunca yüksek çevre standartlarıyla uyumlu olan ürünlerin ve hizmetlerin kullanmaya hak kazandığı bir etikettir. İsteğe bağlı olarak edinilebilen EU Ecolabel, çevresel mükemmelliği teşvik eden güvenilir bir etiket olup, kullanılan malzemelere ilişkin olarak kullanıcıların lehine şartlar koşmaktadır. Mobilya ürünleri için de geçerli olan Ecolabel, giderek daha fazla mobilya üreticisi tarafından ürünlerinde kullanılmaktadır. Nihai ürün yerine yalnızca ürün bileşenleri üreten LINAK, bu nedenle EU Ecolabel kapsamında değildir. Fakat mobilya ürünlerinde kullanılan bileşenler ürettiğimizden dolayı, gereklilikleri ve standartları dikkate almaktayız ve DESKLINE® ürünlerimizi birçoğu bu gereklilikleri karşılamaktadır. LINAK DESKLINE serisi ürünlerin hangileriyle EU Ecolabel etiketini alabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için, lütfen bölgenizdeki temsilciliğimiz ile iletişime geçin veya chemicalcompliance@linak.com adresi üzerinden bize yazın.

 

WEEE direktifi (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

LINAK ürünlerinden bazıları, üstü çizili tekerlekli çöp bidonu simgesiyle işaretlenmiştir. Bu simge, ürünün WEEE direktifi kapsamına girdiğini ve ayrıştırılmamış atıklarla beraber bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.

Bu simgeyle işaretlenmiş ürünlerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağladığınız takdirde, atıkların uygunsuz işlenmesi nedeniyle çevrenin ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine destek olmuş olursunuz. Bu ürünün bertaraf edilebileceği yerler hakkında bilgi almak için lütfen bölgenizdeki yetkililere veya Avrupa’daki bayinize danışın.

Ürün bertaraf edilmeden önce pilin üründen ayrılması (teknik olarak mümkün olduğu sürece), kullanıcının sorumluluğundadır. Üründe kişisel bilgilerin bulunması durumunda, bu bilgilerin silinmesi de kullanıcının sorumluluğundadır.

LINAK, WEEE direktifinin üretici tanımı kapsamına girdiği ülkelerin ilgili makamlarında kayıtlıdır ve ürünlerinin geri dönüşümüne ilişkin gerekli katkılarda bulunmaktadır.

 

PVC-Free™

LINAK’ın PVC-Free™ ürünleri arasında ofis masalarında, iş istasyonlarında ve mutfak uygulamalarında kullanılabilecek kablolar, kontrol kutuları, kolonlar, aktüatörler ve kumanda panoları bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullanın veya bölgenizdeki temsilciliğimiz ile iletişime geçin.

LINAK PVC-Free™: Çevre dostu elektrikli lineer aktüatör sistemleri

 

ZERO™ bekleme modu teknolojisi

LINAK ZERO™ teknolojisi, ayarlanabilir ofis masalarının, iş istasyonlarının ve mutfak uygulamalarının bekleme modunda enerji tüketimini <0,1 W gibi düşük bir değerde tutarak CO₂ emisyonlarını en aza indirmektedir.

LINAK’ın çoğu kontrol kutusu için geliştirdiği ZERO™ teknolojisi, ofis masaları gibi uygulamaların bekleme modunda harcadıkları enerjiye ilişkin yeni standartlar belirlemiştir. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki temsilcilik ile iletişime geçin.

 

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Çevre Dostu Ürün Özeti (ÇDÜÖ)
LINAK, DESKLINE sistemlerinin bazıları için bir Çevre Dostu Ürün Özeti başlıklı beyannameler oluşturmuştur. Ürünlerin kapsamlı değerlendirmeleri ve tedarikçilerden alınan veriler temelinde oluşturulan bu beyannameler, sistemlerde kullanılan geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerin miktarlarını belirtmektedir.

LINAK olarak müşterilerimize inovasyon, performans ve çevresel koruma açılarından yüksek standartlara sahip ürünler sağlama konusunda kararlıyız. Sunulmakta olan ÇDÜÖ belgelerini aşağıda bulabilirsiniz:

 

LINAK, Bileşen Uygunluğunu nasıl sağlamaktadır?
LINAK, güncelleştirilen yönetmelik ve tüzüklerde bulunan yeniliklerin gerektiği gibi ve zamanında uygulanması için elinden gelen her türlü çabayı göstermektedir. LINAK, kimyasal uyum konusunda gerekli sorumlulukları ve kaynakları belirlemiş olup, kimyasal uyumun sağlanabilmesi için bir prosedür geliştirmiştir. LINAK, bu prosedür kapsamında bilgi toplamak amacıyla üçüncü bir tarafça sunulan bir veri yönetimi çözümünden faydalanmaktadır. Toplanan bilgiler tedarikçiler tarafından beyanname şeklinde sağlanmakta olup, ilgili veri tabanına yüklenir ve tarafımızca düzenli olarak incelenir.

Kimyasal uyum konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacınız veya belirli istekleriniz olması durumunda, lütfen chemicalcompliance@linak.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.

 

Çatışma minerallerine ilişkin Dodd-Frank Yasası

Arka plan
Çatışma minerallerinin Dodd-Frank Wall Street Reformu’nda ve Tüketici Koruma Yasası’nın 1502. bölümünde tanımlanan kullanımı doğrultusunda düzenlenen nihai kural, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ağustos 2012 tarihinde onaylanmıştır. Bu kural, borsada işlem gören ABD şirketleri için bağlayıcıdır ve bu şirketlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (DRC) edindikleri çatışma minerallerini her yıl SEC’ye rapor etmelerini gerektirir.

ABD Kongresi’nin Dodd-Frank Yasası’nı yürürlüğe geçirmesinin nedeni, DRC ve komşu ülkelerinden edinilen ve ticareti yapılan belirli ham maddelerin silahlı gruplara finansman sağlaması ve dolayısıyla bölgedeki çatışmalara hız kazandırması yönündeki kaygılar olmuştur. Silahlı grupların madenleri kontrol etmek için çatıştıkları ve minerallerin çıkarılması ve nakliyesi için zorla insan çalıştırdıkları yaygın olarak bilinmektedir. Bu yasa dışı aktivitelerden edinilen gelirler, DRC bölgesindeki çatışmalara finansman sağlamakla beraber büyük bir insanlık krizini derinleştirmesine neden olmaktadır.

SEC’in nihai kuralı kapsamında olan çatışma mineralleri, hem ham hem de arıtılmış kalay, tantal, tungsten ve altın (3TG) metallerini kapsamaktadır. Bu kapsama alınan ülkeler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR), Güney Sudan, Ruanda, Uganda, Zambiya, Angola, Burundi ve Tanzanya.

Yalnızca ABD’de kayıtlı şirketler Dodd-Frank Yasası’na tabi olsalar bile, tedarikçi şirketler de bu yasaya uygunluk sağlamaya sözleşme yoluyla mecbur tutulur.

ABD’de kayıtlı şirketlerden beklenenler nedir?
Ürünlerinde 3TG’lerden herhangi birini kullanan ABD’de kayıtlı şirketlere bir RCOI (Makul Menşe Ülke Araştırması) yürütmeleri şart koşulur. İyi niyet çerçevesinde yürütülmesi gereken bu araştırma, edinilen çatışma minerallerinin söz konusu ülkelerden mi yoksa atık/geri dönüştürülmüş kaynaklardan mı geldiğini saptayacak nitelikte olmalıdır. ABD’de kayıtlı şirketler, uygulanan RCOI sürecini ve alınan sonuçları da tarif eden bir Çatışma Mineralleri Raporu’nu her yıl SEC’ye iletmek zorundadır.

ABD’de kayıtlı şirketler, minerallerin atık/geri dönüştürülmüş kaynaklar yerine söz konusu ülkelerden gelmiş olabileceğine dair bir kanı olması durumunda, çatışma minerallerinin kaynağını ve tedarik zincirini ayrıntılı olarak araştırmakla yükümlüdür.

SEC, ABD’de kayıtlı şirketlerin ürünlerini “DRC Conflict Free” (DRC Çatışma Bölgesinden Gelmiyor), “Not DRC Conflict Free” (DRC Çatışma Bölgesinden Geliyor), “DRC Conflict Undeterminable” (DRC Çatışma Bölgesi Belirsiz) veya “Recycled, or Scrap Due Diligence” (Geri Dönüştürülmüş veya Atık Kaynaklı Olduğu Belirlenmiş) olarak sınıflandırmaktadır. ABD’de kayıtlı şirketler, SEC’ye 31 Mayıs 2014 tarihinde ilk Çatışma Mineralleri Raporlarını (2013 yılına dair) iletmiş olup, bu tarihten sonra da her yıl iletmeye devam etmektedirler.

ABD’de kayıtlı şirketlerin tedarik zincirleri ne şekilde etkilenir?
ABD’de kayıtlı şirketler, ürünlerinde kullandıkları çatışma minerallerinin içeriği ve menşei hakkında tam bilgi sağlamak zorundadır. Bu nedenle, kendi tedarikçilerine çatışma minerallerinin içeriği ve menşei hakkında ve hatta müşteriye teslim edilen tüm ürünlerin “DRC Conflict Free” kategorisinde olduğuna dair beyannamede bulunmalarını şart koşarlar.

Yalnızca ABD’de kayıtlı şirketler Dodd-Frank Yasası’na tabi olsalar bile, ABD’de kayıtlı şirketlerin tedarikçileri de RCOI ve ayrıntılı araştırma yürütmeye mecbur tutulur.

LINAK’ın çatışma minerallerine ilişkin faaliyetleri
LINAK, çatışma minerallerinin (3TG) kaynakları hakkında tam bilgi sağlanması yönünde aktif olarak çalışmaktadır. Ancak, uluslararası tedarik zincirimizin boyutları ve kompleks yapısı nedeniyle, bilgi sağlama zorunluluklarını yerine getirebilmeleri için ABD’deki müşterilerimize tüm gerekli bilgileri sağlamamız belli bir zaman alabilir.

LINAK, aşağıdaki önlemleri almıştır:

  • Çatışma bölgelerinden kaynak kullanılmaması yönündeki prensiplerimizin ve ilkemizin altını çizen bir politika oluşturduk.
  • Tedarik zincirimizdeki tantal, kalay, tungsten ve altın minerallerini (3TG) tespit etmek ve bu metallerin menşe ülkelerini kabul edilebilir ölçüde saptamak amacıyla RCOI’ler (Makul Menşe Ülke Araştırmaları) yürütmekteyiz. Bu işlemleri yürütmemizdeki amaç, tedarik zincirimizdeki eritme tesislerinin kullanımlarını tespit ederek, DRC çatışma bölgelerinden gelmeyen kaynakların kullanımını sağlamaktır.
  • Bu politikamızdaki prensipleri Satın Alma şartlarımıza dâhil etmiş bulunmaktayız ve tedarik zincirimizdeki şeffaflığı artırmak amacıyla tedarikçilerimiz ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Politikamızı tedarikçilerimize bildiriyoruz ve çatışma minerallerinin ürünlerimize karışmasını önlemek amacıyla ilgili endüstriyel girişimleri desteklemekteyiz.

LINAK olarak, menşe hakkında bilgi sağlayan uluslararası veri tabanı sistemlerini ve Çatışma Mineralleri Raporlama Şablonu’nun (CMRT) kullanımını desteklemekteyiz. LINAK, tedarik zincirimizden CMRT’ler toplamak için ComplianceMap portalını kullanmaktadır.

LINAK’ın çatışma mineralleri politikasını okumak için buraya tıklayın

Çatışma mineralleri hakkında LINAK’tan bilgi isteyen müşteriler, conflictminerals@linak.com adresine yazarak Çatışma Mineralleri Uygunluk Ekibimiz ile iletişime geçebilirler.

Tedarikçilere yönelik şartlar
LINAK, 3TG’ler içeren parçalar veya malzemeler sağlayan tedarikçilerin, DRC çatışma bölgesinden gelmeyen kaynaklar kullanma yönünde aktif olarak çalışmalarını şart koşmaktadır. LINAK’ın tedarikçileri, DRC çatışma bölgesinden gelmeyen kaynak kullanımını güvenilir biçimde sağlamak amacıyla, kendi RCOI ve ayrıntılı araştırma işlemlerini yürütmek zorundadır. Çatışma minerallerinin geldikleri eritme tesislerinin tespit edilebilmesi için, tedarikçilerimizin kendi tedarikçileri ile de aynı şekilde çalışmalarını beklemekteyiz.

Tüm tedarikçilerin LINAK’a ComplianceMap portalı üzerinden bir CMRT sağlamaları gerekmektedir. Eğer bu mümkün değilse, LINAK olarak CMRT raporlarının doğrudan conflictminerals@linak.com adresindeki Çatışma Mineralleri Uygunluk Ekibimize gönderilmesini şart koşmaktayız.

Sorunuz mu var?

- Ekibimiz size teknik bilgi, projenizi başlatırken rehberlik ve daha birçok konuda destek sağlayabilir.

Contact now