Contact us here

Beyanlar

LINAK® olarak müşterilerimize innovasyon, performans ve çevre güvenliği açısından yüksek standartlara sahip ürünler sağlama konusunda kararlıyız. Bu yüksek uyum standartları, tedarikçilerimize de bir gereksinim olarak uygulanmaktadır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek, aşağıdaki çevre yönetmeliklerine, direktiflerine ve anlaşmalarına en kısa sürede uyum sağlanmasını gerektirmektedir:

 

REACH

REACH, kimyasalların kaydına, değerlendirilmesine, iznine ve kısıtlanmasına ilişkin bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. LINAK, REACH’in (Tüzük (EC) No 1907/2006) amaçlarını desteklemektedir ve aşağıdaki tüzüklere uygun hareket etmektedir:

  • SVHC Aday listesi
  • REACH Ek XIV – İzin listesi
  • REACH Ek XVII – Kısıtlama listesi

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), kurşunu 27 Haziran 2018 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddelere Aday Listesine ekledi. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Kurşunun bu listeye eklenmiş olması, %0,1 (w/w)’den daha yüksek konsantrasyonlarda kurşun içeren belirli ürünlerimizi ilgilendirmektedir. LINAK, teknik açıdan makul düzeyde mümkün olduğunca, ürünlerinde kurşun yerine başka malzemeler kullanmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgiyi LINAK’ın REACH beyannamesinde bulabilirsiniz.

 

RoHS

Tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin RoHS (Reduction of Hazardous Substances) direktifi, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan bir Avrupa direktifidir (2011/65/AB direktifi). LINAK olarak, AB RoHS direktifiyle ilgili yeni düzenlemeleri sürekli olarak takip etmekteyiz. Tüm LINAK ürünleri her zaman RoHS ile uyumludur.

Daha fazla bilgiyi LINAK’ın güncel RoHS beyannamesinde bulabilirsiniz.

 

Pil ve Akümülatörlere İlişkin Direktif

Pil ve Akümülatörlere İlişkin Direktif (2006/66/AT), tehlikeli maddeler içeren pillerin, akümülatörlerin ve atık pillerin yerleştirilmesiyle ilgili kuralları belirlemektedir. Aynı zamanda, atık pillerin ve akümülatörlerin toplanması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesiyle ilgili kurallar da getirmektedir. Bu direktifin tüm şartlarını yerine getiren LINAK tarafından üretilen tüm piller, üzeri çizilmiş çöp bidonu simgesi ve eşik değerden yüksek miktarlarda bulunan Pb (kurşun), Cd (kadmiyum) ve/veya Hg (cıva) kimyasalları hakkında bilgi ile işaretlenmiştir.

 

Proposition 65

Proposition 65 (1986 tarihli Güvenli İçme Suyu ve Zehirli Madde Yaptırım Yasası), işletmelerin kansere, doğum kusurlarına veya üreme sağlığına zarar verebilecek kimyasallar hakkında Kaliforniya halkını bilgilendirmelerini gerektiren bir Kaliforniya yasasıdır. Malzeme spesifikasyonlarının analizini yapan ve hem şirket içinden hem de şirket dışından veri toplayan LINAK, Kaliforniya’ya gönderilmeden önce bir uyarı etiketine sahip olması gereken bir dizi ürün tespit etmiş bulunuyor.

Daha fazla bilgiyi LINAK’ın Proposition 65 beyannamesinde bulabilirsiniz.

 

Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR)

25 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren MDR’ye 26 Mayıs 2020 itibarıyla AB pazarında uyulması şart koşulmuştur.

LINAK ürünleri, tıbbi elektrikli ekipman ya da sistemler olarak sınıflandırılmamakta olup, AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin/Tüzüğünün ya da benzeri ulusal tüzüklerin kapsamına girememektedir. Ürünlerimiz, üretici tarafından sağlanan tıbbi elektrikli ekipmanlarda kullanılan bileşenlerdir. Ancak, tıbbi cihaz üreticilerinin malzeme içeriği konusunda bilgilendirme gereksinimlerinin bilincindeyiz.

MDR, tıbbi cihazlar üreticisinin geliştirdiği cihazda lateks bulunup bulunmadığını belirtmesini gerektirmektedir. Bu konuda, elimizdeki bilgilere göre MEDLINE® ürünlerimizin hiçbirinde lateks olmadığını belirtebiliriz.

Bu devam eden bir süreç olduğundan, ilerleme durumu hakkında zamanında bilgilendirmede bulunacağız.

 

POP

POP’ler (Komisyon Tüzüğü (AB) No 2019/1021, Kalıcı Organik Kirleticiler/Stockholm Sözleşmesi), insan sağlığı ve çevre açısından olumsuz etkilere neden olma riskine sahip kimyasal maddeleri listelemektedir. LINAK, POP yönergesinde belirtilen kimyasal maddelerle ilgili gereklilikleri karşılamaktadır.

 

Cıva kullanımına ilişkin Minamata Sözleşmesi

LINAK, 10 Ekim 2013 tarihinde Danimarka’da imzalanan ve 18 Mayıs 2017 tarihinde onaylanan cıva kullanımına ilişkin Minamata Sözleşmesi’ne tabidir. Bu nedenle LINAK, insan sağlığını ve çevreyi cıva ve cıva bileşiklerinin salınmasına karşı korumayı amaçlayan bu sözleşmeye uygun hareket etmektedir.

 

Ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi

LINAK, ambalajlama yöntemi olarak tek kullanım palet üzerinde karton kutular kullandığını ve bunların ISPM 15 No’lu IPPC standardına göre ısıl işleme tabi tutulmuş olup, 2018/852 ile 2004/12/AT sayılı ambalaj ve ambalaj atıkları direktiflerine ve 94/62/AT revizyonuna uygun olduğunu beyan eder. QA-16-09-008’deki beyana bakın.

 

Biyouyumluluk

Elektrikli tıbbi ekipmanlara ve sistemlere entegre edilmek üzere üretilen LINAK MEDLINE® ve CARELINE® ürünleri, IEC 60601-1:2012 standardının 11.7 No’lu maddesiyle uyumludur. Ürünlerin normal kullanımda hastanın veya kullanıcının cildi ile temas edebilecek tüm parçaları değerlendirmeden geçirilir. Değerlendirme, edinilen deneyimlere ve kullanım sırasında insan dokularıyla beklenen temasın yapısına ve süresine göre yapılmaktadır. Değerlendirme, LINAK ürünlerinin noninvazif ve yalnızca sağlıklı cilt ile temas ederek kullanıldığını temel almaktadır. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

EU Ecolabel (AB çevre dostu etiketi)

1992 yılında tanıtılan ve hem Avrupa’da hem de dünya çapında tanınan EU Ecolabel, çevre açısından ideal özelliklere sahip olup, kullanım ömürleri boyunca yüksek çevre standartlarıyla uyumlu olan ürünlerin ve hizmetlerin kullanmaya hak kazandığı bir etikettir. İsteğe bağlı olarak edinilebilen EU Ecolabel, çevresel mükemmelliği teşvik eden güvenilir bir etiket olup, kullanılan malzemelere ilişkin olarak kullanıcıların lehine şartlar koşmaktadır. Mobilya ürünleri için de geçerli olan Ecolabel, giderek daha fazla mobilya üreticisi tarafından ürünlerinde kullanılmaktadır. Nihai ürün yerine yalnızca ürün bileşenleri üreten LINAK, bu nedenle EU Ecolabel kapsamında değildir. Fakat mobilya ürünlerinde kullanılan bileşenler ürettiğimizden dolayı, gereklilikleri ve standartları dikkate almaktayız ve DESKLINE® ürünlerimizi birçoğu bu gereklilikleri karşılamaktadır. LINAK DESKLINE serisi ürünlerin hangileriyle EU Ecolabel etiketini alabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için, lütfen bölgenizdeki temsilciliğimiz ile iletişime geçin veya chemicalcompliance@linak.com adresi üzerinden bize yazın.

 

WEEE direktifi (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

LINAK ürünlerinden bazıları, üstü çizili tekerlekli çöp bidonu simgesiyle işaretlenmiştir. Bu simge, ürünün WEEE direktifi kapsamına girdiğini ve ayrıştırılmamış atıklarla beraber bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.

Bu simgeyle işaretlenmiş ürünlerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağladığınız takdirde, atıkların uygunsuz işlenmesi nedeniyle çevrenin ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine destek olmuş olursunuz. Bu ürünün bertaraf edilebileceği yerler hakkında bilgi almak için lütfen bölgenizdeki yetkililere veya Avrupa’daki bayinize danışın.

Ürün bertaraf edilmeden önce pilin üründen ayrılması (teknik olarak mümkün olduğu sürece), kullanıcının sorumluluğundadır. Üründe kişisel bilgilerin bulunması durumunda, bu bilgilerin silinmesi de kullanıcının sorumluluğundadır.

LINAK, WEEE direktifinin üretici tanımı kapsamına girdiği ülkelerin ilgili makamlarında kayıtlıdır ve ürünlerinin geri dönüşümüne ilişkin gerekli katkılarda bulunmaktadır.

 

PVC-Free™

LINAK’ın PVC-Free™ ürünleri arasında ofis masalarında, iş istasyonlarında ve mutfak uygulamalarında kullanılabilecek kablolar, kontrol kutuları, kolonlar, aktüatörler ve kumanda panoları bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullanın veya bölgenizdeki temsilciliğimiz ile iletişime geçin.

LINAK PVC-Free™: Çevre dostu elektrikli lineer aktüatör sistemleri

 

ZERO™ bekleme modu teknolojisi

LINAK ZERO™ teknolojisi, ayarlanabilir ofis masalarının, iş istasyonlarının ve mutfak uygulamalarının bekleme modunda enerji tüketimini <0,1 W gibi düşük bir değerde tutarak CO₂ emisyonlarını en aza indirmektedir.

LINAK’ın çoğu kontrol kutusu için geliştirdiği ZERO™ teknolojisi, ofis masaları gibi uygulamaların bekleme modunda harcadıkları enerjiye ilişkin yeni standartlar belirlemiştir. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki temsilcilik ile iletişime geçin.

 

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Çevre Dostu Ürün Özeti (ÇDÜÖ)
LINAK, DESKLINE sistemlerinin bazıları için bir Çevre Dostu Ürün Özeti başlıklı beyannameler oluşturmuştur. Ürünlerin kapsamlı değerlendirmeleri ve tedarikçilerden alınan veriler temelinde oluşturulan bu beyannameler, sistemlerde kullanılan geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerin miktarlarını belirtmektedir.

LINAK olarak müşterilerimize inovasyon, performans ve çevre açılarından yüksek standartlara sahip ürünler sağlama konusunda kararlıyız. Sunulmakta olan ÇDÜÖ belgelerini aşağıda bulabilirsiniz:

 

LINAK, Bileşen Uygunluğunu Nasıl Sağlamaktadır
LINAK, güncelleştirilen yönetmelik ve tüzüklerde bulunan yeniliklerin gerektiği gibi ve zamanında uygulanması için elinden gelen her türlü çabayı göstermektedir. LINAK, kimyasal uyum konusunda gerekli sorumlulukları ve kaynakları belirlemiş olup, kimyasal uyumun sağlanabilmesi için bir prosedür geliştirmiştir. LINAK, bu prosedür kapsamında bilgi toplamak amacıyla üçüncü bir tarafça sunulan bir veri yönetimi çözümünden faydalanmaktadır. Toplanan bilgiler tedarikçiler tarafından beyanname şeklinde sağlanmakta olup, ilgili veri tabanına yüklenir ve tarafımızca düzenli olarak incelenir.

Kimyasal uyum konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacınız veya belirli istekleriniz olması durumunda, lütfen chemicalcompliance@linak.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.

 

Sorunuz mu var?

- Ekibimiz size teknik bilgi, projenizi başlatırken rehberlik ve daha birçok konuda destek sağlayabilir.