Contact us here
Giriş

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”), bir müşterinin (“Müşteri”), aksi belirtilmedikçe LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Danimarka, CVR No  66365328 (“LINAK”) ya da bağlantılı şirketleri tarafından geliştirilen ya da sağlanan yazılımı kullanmasıyla ilgili tüm anlaşmalar için geçerlidir. 
Lütfen bu EULA’yı dikkatli biçimde okuyun. EULA’daki kurallar ve koşullar, aksi belirtilmediği ve ilgili zamanda LINAK ile yazılı anlaşmayla kabul edilmediği sürece Müşteri’nin yazılımı ve onun gelecekteki yükseltmelerini ya da eklerini kullanmasını yönetmektedir.

ÖNEMLİ! BU EULA İLE GELEN YAZILIMI İNDİREREK, YÜKLEYEREK, AÇARAK YA DA KULLANARAK, BURADA BELİRTİLEN KURAL VE KOŞULLARI KABUL ETMEKTESİNİZ. BELİRTİLEN KURALLARI VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI İNDİRMEMELİ, YÜKLEMEMELİ, KULLANMAMALI, AÇMAMALI YA DA YAZILIMIN KOPYALARINI SAKLAMAMALISINIZ.

1  Lisans verilmesi

1.1 Müşteri’ye, Müşteri tarafından satın alınan mobilya ürünlerinde takılı bir LINAK kontrol kutusu ile bağlantılı olarak kendi iç amaçları için LINAK tarafından geliştirilen ve sağlanan LINAK yazılımın ("LINAK software") gayrı münhasır kullanım hakkı verilmektedir.

1.2     Müşteriye, LINAK yazılımının çalıştırılabilir nesne kodunun bir kopyası verilecektir.

1.3     Açıkça izin verildiği durumlar dışında Müşteri:
      - LINAK yazılımının kendisini ve varsa belgelerini hiçbir üçüncü şahsa dağıtamaz, satamaz ya da kiralayamaz; ya da
      - LINAK yazılımı için hiçbir üçüncü şahsa alt lisans veremez ya da dışarıdan kullanım, kiralama ya da benzeri hizmetler sağlayamaz.

1.4     Burada açıkça izin verilen ya da yürürlükteki yasanın zorunlu hükümlerinin izin verdiği durumlar dışında Müşteri:
         - LINAK yazılımını, yedekleme amaçları dışında tam olarak ya da kısmen kopyalayamaz; ya da
         - lisanslı çalıştırılabilir kodu, ters mühendisliğe tabi tutamaz ya da başka bir şekilde kaynak kodunu türetemez.

1.5     LINAK yazılımının bütünleşik bir parçası olmayan üçüncü şahıs yazılımlarda, Müşteri’nin ilgili üçüncü şahıs yazılım için hakları ve yükümlülükleri, ilgili üçüncü şahsın lisans kuralları ve koşullarına tabidir.

2 Belge, kullanım ve düzenleme

2.1     Müşteri’nin, ürünle birlikte verilen belgeleri ve varsa standart eğitim malzemelerini, sadece kurum içi amaçlar için kopyalamasına izin verilmektedir.

2.2     Ancak, LINAK’ın sağladığı belgeler ya da standart eğitim malzemeleri, yazılı izin verilmiş olması durumları dışında üzerlerinde düzenleneme yapılamaz. Bu durum, Müşteri için özel olarak geliştirilen belgeler için de geçerlidir.

3  Fikri mülkiyet hakları

3.1     Müşteri, LINAK yazılımı ve onun telif hakkı dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının, LINAK’ın malı (ya da üçüncü şahıslar tarafından lisanslanan) olduğunu ve bu EULA’daki hiçbir ifadenin, LINAK yazılımının mülkiyetini ya da ilgili fikri mülkiyet haklarını Müşteri’ye devretme amacı taşımadığını kabul etmektedir. Müşteri’ye yalnızca bu EULA’da açıklanan şekilde yazılımı kullanması için sınırlı bir lisans verilmektedir.

4 Hatalar

4.1     Müşteri, yazılımın genel olarak hatasız ya da kusursuz olmadığını onaylamakta ve LINAK yazılımı ya da Müşteri’ye sağlanan diğer yazılımlardaki bu tür hata ya da kusurların, bu EULA’nın ihlali anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.

4.2     LINAK, yazılımın, telif hakları dahil olmak üzere hiçbir üçüncü şansın haklarını ihlal etmediğini garanti etmektedir. Bu garanti, Müşteri’ye bu tür bir ihlal iddiasında bulunulması durumunda LINAK’a hemen haber verilmesi koşuluna tabidir. LINAK, bu tür iddiaları savunma ve kendi kararına göre sonuçlandırma hakkına sahiptir ve Müşteri, LINAK’ın bu tür iddialara karşı çıkmak ya da iddiaları sonuçlandırmak için makul düzeyde ihtiyaç duyacağı yardımı sağlayacaktır.

4.3     LINAK, yazılımla ilgili olarak satılabilirlik ya da belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık ya da ima edilen tüm garantileri reddetmektedir.

4.4     LINAK kendi kararına bağlı olarak 1) yazılımın hatalı ya da üçüncü şahıs haklarını ihlal eden kısmını düzeltmeyi ya da değiştirmeyi; ya da 2) Müşteri'nin Yazılımı kullanma hakkını anında geçerli olmak kaydıyla sonlandırmayı tercih edebilir. LINAK, hiçbir koşulda aşağıdakileri düzeltme yükümlülüğüne sahip olmayacaktır:
   -  değiştirilmiş, zarar verilmiş ya da üzerinde oynama yapılmış yazılım;
   -  geçerli ya da bir önceki sürümde olmayan yazılım;
   -   Müşterinin ihmali, donanım arızası ya da LINAK’ın kontrolü dışındaki bir nedenden dolayı meydana gelen yazılım sorunları;
   -  hatalı veriler;
   -  Diğer yazılımlar ya da veri kaynaklarına yanlış arayüzle bağlanmanın neden olduğu sorunlar; ya da
   - LINAK tarafından desteklenmeyen işletim ortamına yüklenen yazılım.

4.5     Varsa üçüncü şahıs yazılımlar, herhangi bir garanti verilmeden “olduğu gibi” sağlanıyor olmasına karşın üçüncü şahıs yazılımın üreticileri ya da bu tür bir yazılımın üçüncü şahıs tedarikçileri kendi garantilerini veriyor olabilir.

5 Sorumluluğun sınırlandırılması

5.1     LINAK, bu EULA, LINAK yazılımı ya da diğer yazılımlar, bunların kullanımıyla ya da başka bir nedenle bağlantılı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek hiçbir zarar ya da hasardan sorumlu olmayacaktır. Yürürlükteki yasalara göre bu tür sorumlulukları hariç tutmanın yasa dışı olduğu durumlar istisnadır.

5.2     Yukarıdaki genel ifadeye rağmen LINAK, ilgili yazılımdan, onun kullanılmasından kaynaklanan ya da ekipman ya da mallarla ilgili meydana gelebilecek her türlü dolaylı, özel, tesadüfi ya da sonuçta meydana gelen zarar ya da hasarlardan ya da kâr, iş, ciro, itibar, veri ya da tahmini tasarruf kaybından dolayı tüm yükümlülükleri açık bir şekilde reddetmektedir.

5.3     Bu EULA’da yer alan herhangi bir sorumluluk reddinin, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz kalması ve LINAK’ın yasalara uygun olarak sınırlandırılabilecek zarar ya da hasardan sorumlu duruma gelmesi durumunda, bu yükümlülük, en fazla 500 Avro olmak üzere Müşteri’ye ödenen yıllık ya da bir seferlik lisans bedeli ile sınırlı olacaktır.

5.4     LINAK, ölüm ya da kişisel yaralanma ile ilgili sorumlulukları, yalnızca ölüm ya da yaralanmanın LINAK’ın, çalışanlarının, görevlilerinin ya da yetkili temsilcilerinin ihmalinden kaynaklanması durumunda reddetmemektedir.

6  Gizlilik

6.1     Müşteri’nin LINAK yazılımı ile ilgili olarak almış olabileceği, veri, çizimler, özellikler, belgeler, yazılım listeleri, nesne ya da kaynak kod, fiyatlandırma dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla (yazılımın altında yatak fikirler ve ilkeler dışında) tüm bilgiler, müsecceldir ve gizlidir.  Müşteri, işbu belge ile bu bilgileri bu EULA’nın koşullarına uygun olarak kullanmayı ve bu EULA’nın geçerli olduğu süre boyunca ya da geçerliliğinin bitmesinden sonra bilgileri, LINAK’ın önceden yazılı izni olmadan doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir üçüncü şahsa ifşa etmemeyi kabul etmektedir.

6.2     Yukarıdakiler, Müşteri tarafından herhangi bir bilginin, Müşteri’nin hatası olmadan halka açık bilgi haline gelmesi durumunda ya da yasaların izin verdiği ölçüde ifşa edilmesini ya da kullanılmasını engellememektedir.

7  Denetim

7.1     LINAK, masrafları LINAK’a ait olmak üzere Müşteri’nin normal çalışma saatleri içinde karşılıklı olarak kabul edilen bir zamanda Müşteri’nin LINAK yazılımını bu EULA’ya uygun olarak uygulamaya aldığını ve kullandığını denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

7.2     Müşteri, bu EULA’da sağlanan yazılım kullanma haklarını ihlal etmediğinden emin olmak için makul kontroller uygulayacaktır.

8  Fesih

8.1     EULA, herhangi bir tarafça, bu EULA’nın kurallardan herhangi birini esaslı ihlal eden diğer tarafın, ihlal ile ilgili bilgilendirildikten sonraki 30 gün içinde düzeltmemesi (ve ihlalin düzeltilebiliyor olması) durumunda anında geçerli olmak üzere feshedilebilir.

8.2     Müşteri’nin bu EULA’nın kurallarını ya da yukarıda belirtilen 1. ve 2. maddelere tabi olarak LINAK yazılımını, belgelerini ve/veya standart eğitim malzemelerini Müşteri’nin kullanma lisansıyla ilgili diğer yürürlükteki kuralları ihlal etmesi, bu EULA’nın esaslı ihlali olarak kabul edilecektir.

8.3     EULA’nın feshedilmesi durumunda Müşteri her türlü LINAK yazılımını kullanmayı hemen durduracaktır. Ayrıca Müşteri, LINAK’ın talimatlarına uygun olarak yazılımın tüm kopyalarını imha edecek ya da geri gönderecektir.

9 Anlaşmazlıklar

9.1     Bu EULA’dan ya da onunla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek, EULA’nın varlığı, geçerliliği ya da feshedilmesi ile ilgili anlaşmazlıklar dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar, Danimarka yasalarına göre yönetilecektir ve Danimarka Arabuluculuk Kurumu tarafından benimsenen ve görüşmelerin başladığı sırada yürürlükte olan kurallara göre Danimarka Arabuluculuk Kurumu’nun düzenleyeceği arabuluculukla çözümlenecektir.